Chuyên đề Sinh 11 Bài 16: Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh có đáp án

  • 443 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điện thế hoạt động xuất hiện khi

   A. có sự thay đổi điện thế giữa trong và ngoài màng của tế bào thần kinh.

   B. tế bào thần kinh ở trạng thái bị kích thích.

   C. có sự thay đổi điện thế màng ở màng ngoài của tế bào thần kinh.

   D. có sự thay đổi điện thế ở trong màng của tế bào thần kinh.

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin diễn ra như thế nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Điện thế nghỉ xuất hiện khi

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận