Chuyên đề Sinh 11 Bài 27: Sinh sản vô tính ở động vật có đáp án

  • 372 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Nhóm động vật có hình thức trinh sinh là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Phân tích những mặt tích cực và tiêu cực của nhân bản vô tính.

Xem đáp án

• Ưu điểm của sinh sản vô tính:

+ Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thế thấp.

+ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

+ Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn

• Nhược điểm của sinh sản vô tính:

+ Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm mặt di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận