Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 11: Tuần hoàn máu

  • 455 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng về ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Ở người, huyết áp cao nhất ở

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận