Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 6: Quang hợp ở thực vật

  • 400 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Thực vật C4 được phân bố

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

NADP hình thành trong pha sáng có vai trò gì trong quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Trong quá trình cố định CO2 ở thực vật C4

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Những cây nào sau đây thuộc nhóm thực vật CAM?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận