Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 9: Tiêu hóa ở động vật

  • 375 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Ở động vật có ống tiêu hóa

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Diều ở các động vật được hình thành từ bộ phận nào sau đây của ống tiêu hóa?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận