Chuyên đề Sinh 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 có đáp án

  • 490 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hướng động dương là sự vận động sinh trưởng của thực vật

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Rễ cây thường không có kiểu hướng động nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Thân cây thường không có kiểu hướng động nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Ví dụ nào sau đây không phải là cảm ứng ở thực vật?

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận