Chuyên đề Sinh 11 Đề kiểm tra 45 phút có đáp án

  • 201 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi tế bào khí khổng trương nước thì

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là

Xem đáp án

chọn C


Câu 5:

Phát biểu không đúng với sự hấp thụ thụ động các ion khoáng ở rễ là các ion khoáng

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận