Chuyên đề Sinh 11 Đề kiểm tra học kì I có đáp án

  • 88 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Cây lúa thuộc nhóm

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Xem đáp án

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận