Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 8 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2958 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 2:

Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Trên bản vẽ kĩ thuật thể hiện kích thước, hình dạng và yêu cầu kĩ thuật và vật liệu.


Câu 3:

Có các hình chiếu vuông góc nào?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 4:

Để thu được hình chiếu đứng, hướng chiếu từ:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 5:

Chọn phát biểu sai về vị trí hình chiếu:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận