Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Lịch sử 7 Cánh diều có đáp án- Đề 1

  • 493 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tôn giáo thịnh hành nhất ở Đại Việt dưới thời Lý là

Xem đáp án

chọn đáp án A


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt được biên soạn dưới thời Trần có tên là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Tổ chức bộ máy nhà nước của Đại Việt dưới thời Trần có điểm gì đặc biệt?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận