Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề 1

  • 386 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Write the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

christmas phát âm là /k/, còn 3 từ còn lại phát âm là /tʃ/


Câu 2:

Write the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

batterry phát âm là /ӕ/, còn 3 từ còn lại phát âm là /ei/


Câu 3:

Write the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

impairment có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn 3 từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.


Câu 4:

Write the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

slogan có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn 3 từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.


Câu 5:

UNESCO stands _____ the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Stand for: là chữ viết tắt của cái gì

Dịch: UNESCO là chữ viết tắt cho Tổ chức Liên Hợp Quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận