Đề thi Tiếng anh 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 6)

  • 1231 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Write the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án đúng A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /əʊ/, các đáp án còn lại phát âm là /ɔː/


Câu 2:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /id/, các đáp án còn lại phát âm là /d/


Câu 3:

Write the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm số 2, các đáp án còn lại trọng âm số 1


Câu 4:

Write the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm số 1, các đáp án còn lại trọng âm số 2


Câu 5:

Write the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Many smaller companies simply cannot afford _________ health insurance for employees and remain in business.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: afford + to V: đủ khả năng tài chính để làm gì

Dịch: Nhiều công ty nhỏ hơn chỉ đơn giản là không có khả năng mua bảo hiểm y tế cho nhân viên và vẫn hoạt động kinh doanh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận