Phương pháp làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

  • 1238 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là:

Xem đáp án

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Người ra đề thường lựa chọn những vấn đề hoặc khía cạnh nổi bật của bài thơ thuộc dạng bài phân tích nào?

Xem đáp án

Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ:  Người ra đề thường lựa chọn những vấn đề hoặc khía cạnh nổi bật của bài thơ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Người ra đề thường chọn đoạn thơ đặc sắc về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật nổi bật của bài thơ thuộc dạng bài phân tích nào?

Xem đáp án

Dạng bài phân tích một đoạn thơ: Người ra đề thường chọn đoạn thơ đặc sắc về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật nổi bật nhất của bài thơ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hai ngữ liệu được chọn sẽ có nét tương đồng, gần gũi thuộc dạng bài nào?

Xem đáp án

Hai ngữ liệu được lựa chọn sẽ có nét tương đồng, gần gũi thuộc dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Hình ảnh được lựa chọn giàu ý nghĩa và giá trị nội dung thuộc dạng bài phân tích nào?

Xem đáp án

Hình ảnh được lựa chọn giàu ý nghĩa và giá trị nội dung thuộc dạng bài phân tích một hình ảnh trong bài thơ, đoạn thơ

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận