Reading: Địa điểm du lịch

  • 358 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

the Zimbezi River, which (2)______ the border between Zambia and Zimbabe.

Xem đáp án

Trả lời:

Mệnh đề quan hệ chỉ sự thật ở hiện tại trong đó which thay thế cho danh từ số ít (the Zimbezi River – sông Zimbezi) nên động từ thêm đuôi –s/es

=> which forms the border between Zambia and Zimbabwe.

Tạm dịch:

sông Zimbezi ,tạo thành biên giới giữa Zambia và Zimbabwe.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Some people think it is one of the most beautiful sights (3)_____  the world.

Xem đáp án

Trả lời:

- Cụm từ in the world: trên thế giới.

=> Some people think it is one of the most beautiful sights in the world.

Tạm dịch:

Một số người nghĩ rằng đó là một trong những điểm tham quan đẹp nhất trên thế giới. 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Upstream, the river  (4)______ through a wide valley.

Xem đáp án

Trả lời:

Câu diễn tả một sự thật hiển nhiên ở hiện tại =>chia ở thì hiện tại đơn.

Chủ ngữ là danh từ số ít - the river (con sông) =>động từ thêm đuôi –s

=> Upstream, the river flows through a wide valley.

Tạm dịch:

Trên thượng nguồn, dòng sông chảy qua một thung lũng rộng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

You could probably (5)_____ Victoria Falls from 25 to 40 miles away

Xem đáp án

Trả lời:

Could là động từ khuyết thiếu =>sau could+V_infi

=> You could probably see Victoria Falls from 25 to 40 miles away..

Tạm dịch:

Bạn có thể quan sát Victoria Falls từ cách xa 25-40 dặm

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận