Tìm hiểu về quá trình văn học và phong cách văn học

  • 1107 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nội dung sau về văn học đúng hay sai?

“Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù bất biến”.

Xem đáp án

Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù luôn vận động, biến chuyển.

Đáp án cần chọn: B


Câu 2:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Quá trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua các thời kì lịch sử.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Những quy luật cơ bản của quá trình văn học là:

Xem đáp án

Những quy luật cơ bản của quá trình văn học:

- Quy luật gắn bó đời sống

- Quy luật kế thừa và cách tân

- Quy luật bảo lưu và tiếp biến

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nội dung sau đúng hay sai?

“Hoạt động nổi bật nhất của quá trình văn học là trào lưu văn học, một hiện tượng có tính chất lịch sử, ra đời và mất đi trong khoảng thời gian nhất định”.

Xem đáp án

Hoạt động nổi bật nhất của quá trình văn học là trào lưu văn học, một hiện tượng có tính chất lịch sử, ra đời và mất đi trong khoảng thời gian nhất định. Đó là một phong trào sáng tác tập hợp của các tác giả, tác phẩm gần gũi nhau về cảm hứng tư tưởng tạo thành một dòng rộng lớn có bề thế trong đời sống văn học của một dân tộc hoặc một thời đại.

Đáp án cần chọn: A


Câu 5:

Trên thế giới có mấy trào lưu văn học lớn?

Xem đáp án

Có những trào lưu văm học lớn sau:

- Văn học thời Phục Hưng

- Chủ nghĩa cổ điển

- Chủ nghĩa lãng mạn

- Chủ nghĩa hiện thực phê phán

- Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa

- Chủ nghĩa siêu thực

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận