Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

  • 3785 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trung tâm hệ thống chiến lũy Chí Hòa do ai trấn giữ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là ai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, tính chất cuộc kháng chiến của nhân dân ta bao hàm những nhiệm vụ nào ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Lợi dụng cơ hội nào Pháp đưa quân tấn công Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy tư bản Pháp xâm lược Việt Nam ?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận