Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

  • 3794 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là ai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

 Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Đội nghĩa binh do ai chỉ huy chiến đấu hi sinh đến người cuối cùng ở cửa ô Thanh Hà?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận