Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 8 có đáp án (Đề 4)

  • 4623 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần I.Trắc nghiệm

Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển nào để thông thương ?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Từ chỗ là giai cấp ít nhiều giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc ở cuối thế kỉ XIX, giờ đây giai cấp địa chủ phong kiến đã thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Cùng với sự phát triển đô thị, các giai cấp tầng lớp mới đã xuất hiện đó là?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình ?

Xem đáp án

Chọn B


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hồ Mã Thương

T

2 năm trước

Trường Nguyễn

tốt và khá hữu ích

Bình luận


Bình luận