Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 Thí điểm Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 5917 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Fill in the blank with the given words.

          up      puzzle      cause      untreated      states

The government fines factories that releases _____________ water into the river.

Xem đáp án

Đáp án: untreated

Giải thích: Untreated water: nước thải chưa xử lý

Dịch: Chính phủ phạt các nhà máy xả nước tải chưa xử lý ra môi trường.


Câu 3:

Fill in the blank with the given words.

          up      puzzle      cause      untreated      states

Billboards on the streets may _____________ visual pollution.

Xem đáp án

Đáp án: cause

Giải thích: Cause: gây ra, câu còn thiếu động từ đứng sau chủ ngữ.

Dịch: Biển quảng cáo ngoài trời trên đường có thể gây ra ô nhiễm tầm nhìn.


Câu 4:

Fill in the blank with the given words.

          up      puzzle      cause      untreated      states

Last Tuesday, we did a _____________ about English speaking countries.

Xem đáp án

Đáp án: puzzle

Giải thích: Cụm từ: do a puzzle: chơi trò câu đố

Dịch: Thứ ba tuần trước, chúng tôi chơi trò câu đố về các quốc gia nói tiếng Anh.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Trọng Nhân

Bình luận


Bình luận

Linh Ngọc
20:26 - 02/05/2022

3B