Trắc nghệm Sinh học 11 Bài 24 (có đáp án): ứng động

  • 6035 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ứng động là

Xem đáp án

Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Một ứng động diễn ra ở cây là do

Xem đáp án

Tác nhân kích thích của ứng động là các tác nhân không định hướng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không thuộc ứng động sinh trưởng 

Xem đáp án

D sai, Các TB ở 2 phía đối diện của cơ quan thực vật có tốc độ sinh trưởng khác nhau

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Ứng động khác với hướng động ở đặc điểm nào ?

Xem đáp án

Ứng động khác với hướng động là tác nhân kích thích của ứng động là không định hướng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Ứng động khác với hướng động ở tác nhân kích thích?

Xem đáp án

Ứng động khác với hướng động là tác nhân kích thích của ứng động là không định hướng.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận