Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Góc nhọn, góc tù, góc bẹt có đáp án

  • 1362 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong hình dưới đây góc đỉnh A cạnh AD và AB là góc nhọn. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Nhìn hình trên ta thấy góc đỉnh A cạnh AD và AB là góc nhọn.

Vậy ta chọn đáp án: A. "Đúng"


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong hình dưới đây góc đỉnh A cạnh AB và AD là góc bẹt. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Nhìn hình trên ta thấy góc đỉnh A cạnh AB và AD là góc tù.

Vậy ta chọn đáp án: B. "Sai"


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong hình dưới đây góc 5 góc tù. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Nhìn hình trên ta thấy có:

5 góc tù:

– Góc tù đỉnh A cạnh AE và AB

– Góc tù đỉnh B cạnh BA và BC

– Góc tù đỉnh C cạnh CB và CD

– Góc tù đỉnh D cạnh DC và DE

– Góc tù đỉnh E cạnh ED và EA

Vậy ta chọn đáp án: A. "Đúng".


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Trong hình trên ta thấy có ............... góc vuông, ............... góc nhọn.

Xem đáp án

Nhìn trong hình trên ta đếm được có:

– 1 góc vuông đỉnh A cạnh AB và AC

– 2 góc nhọn:

+ Góc nhọn đỉnh B cạnh BA và BC

+ Góc nhọn đỉnh C cạnh CA và CB

Vậy các số cần điền lần lượt từ trái sang phải là: 1; 2.


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Trong hình sau ta thấy có ............... góc bẹt.

Xem đáp án

Nhìn trong hình trên ta đếm được có 1 góc bẹt đỉnh E cạnh EX và cạnh EY.

Vậy số cần điền là: 1.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận