Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Chia 2 số có tận cùng là các chữ số 0 có đáp án

  • 1155 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết: 4200 : y = 700

Xem đáp án

Ta có: 4200 : y = 700

 y = 4200 : 700

 y = 6

Vậy đáp án đúng là y = 6. Chọn B

Lưu ý : y là số chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết: y × 40 = 120

Xem đáp án

Ta có: y × 40 = 120

 y = 120 : 40

 y = 3

Vậy đáp án đúng là y = 3. Chọn B

Lưu ý : y là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Xem đáp án

Theo bài ra ta có: 4500 : 500 = ...............

Xoá hai chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia và số chia ta được

45 : 5 = 9

Hay 4500 : 500 = 9

Vậy thương cần tìm là 9.

Lưu ý : Muốn tìm thương ta lấy số bị chia "chia cho" số chia.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Xem đáp án

Theo bài ra ta có: 420 : 70 = ...............

Xoá một chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia và số chia ta được

42 : 7 = 6

Hay 420 : 70 = 6

Vậy thương cần tìm là 6.

Lưu ý : Muốn tìm thương ta lấy số bị chia "chia cho" số chia.


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp thay cho ô trống dưới đây: 7200 : 800   ?   9

Xem đáp án

Ta có: 7200:8009  ?  9

Ta thấy 9 = 9 Nên 7200 : 800 = 9

Vậy ta chọn dấu =. Chọn C

Lưu ý : Khi so sánh 1 phép tính với 1 số, trước hết ta tìm kết quả của phép tính trước rồi so sánh kết quả đó với số còn lại.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận