Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Chia cho số có một chữ số có đáp án

  • 1119 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Tìm thương của hai số, biết số bị chia là 6750, số chia là 6. Vậy thương cần tìm là ...............

Xem đáp án

Muốn tìm thương của hai số, ta lấy số bị chia chia cho số chia

Ta có: 6750 : 6 = 1125

Vậy thương cần điền là 1125.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Tìm thương của hai số, biết số bị chia là 399246, số chia là 6. Vậy thương cần tìm là ...............

Xem đáp án

Muốn tìm thương của hai số, ta lấy số bị chia chia cho số chia

Theo bài ra ta có phép chia sau:

399246 : 6 = 66541

Vậy thương cần điền là 66541.


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết: y × 2 = 10730

Xem đáp án

Ta có: y × 2 = 10730

 y = 10730 : 2

 y = 5365

Vậy đáp án đúng là y = 5365.

Chọn B

Lưu ý : y là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết: 69200 : y = 5

Xem đáp án

Ta có: 69200 : y = 5

 y = 69200 : 5

 y = 13840

Vậy đáp án đúng là y = 13840. Chọn C

Lưu ý : y là số chia – muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

12 của 5660 m là ............... m.

Xem đáp án

12 của 5660 m là: 5660 : 2 = 2830 (m)

Vậy số cần điền là 2830.

Lưu ý : Muốn tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận