Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Chia một số cho một tích có đáp án

  • 1133 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

112 : (7 × 4) = ...............

Xem đáp án

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia

Ta có:

112 : (7 × 4) = 112 : 7 : 4

= 16 : 4

= 4

Vậy số cần điền là 4.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

945 : (7 × 5) = ...............

Xem đáp án

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia

Ta có:

945 : (7 × 5) = 945 : 7 : 5

= 135 : 5

= 27

Vậy số cần điền là 27.


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức 48 : (2 × 3) có dạng:

Xem đáp án

Biểu thức 48 : (2 × 3) có dạng: Chia một số cho một tích.

Chọn A


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong biểu thức sau 12 : (3 × 2), thì 3 và 2 được gọi là gì?

Xem đáp án

Biểu thức 12 : (3 × 2) thì 3 và 2 là các thừa số của tích 3 × 2.

Chọn A


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Viết phép tính 40 : 20 dưới dạng chia một số cho một tích.

Xem đáp án

Ta thấy:

40 : (2 × 10) có dạng chia 1 số cho 1 tích

40 : (30 – 10) có dạng chia 1 số cho 1 hiệu

40 : (10 + 10) có dạng chia 1 số cho 1 tổng

40 : (2 + 18) có dạng chia 1 số cho 1 tổng

Vậy đáp án đúng là 40 : (2 × 10). Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận