Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Chia một tích cho một số có đáp án

  • 1235 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

(7 × 24) : 4 = ...............

Xem đáp án

Biểu thức trên có dạng chia 1 tích cho 1 số

Khi chia 1 tích hai thừa số cho 1 số, ta có thể lấy 1 thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia

Ta có:

(7 × 24) : 4 = 7 × (24 : 4)

= 7 × 6

= 42

Vậy số cần điền là 42.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

(32 × 28) : 4 = ...............

Xem đáp án

Biểu thức trên có dạng chia 1 tích cho 1 số

Khi chia 1 tích hai thừa số cho 1 số, ta có thể lấy 1 thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia

Ta có:

(32 × 28) : 4 = (32 : 4) × 28

= 8 × 28

= 224

Vậy số cần điền là 224.


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Biểu thức nào sau đây có dạng 1 tích chia cho 1 số?

Xem đáp án

Ta thấy:

Biểu thức (28 × 7) : 4 có dạng 1 tích chia cho 1 số

Biểu thức 7 + (28 : 4) có dạng 1 số cộng với 1 thương

Biểu thức (28 : 4) – 7 có dạng 1 thương trừ đi 1 số

Biểu thức (28 – 4) × 7 có dạng 1 hiệu nhân với 1 số.

Chọn A


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Biểu thức nào sau đây có dạng 1 tích chia cho 1 số?

Xem đáp án

Ta thấy:

Biểu thức (64 × 7) : 8 có dạng 1 tích chia cho 1 số

Biểu thức 7 + (64 : 8) có dạng 1 số cộng với 1 thương

Biểu thức (64 : 8) × 7 có dạng 1 thương nhân với 1 số

Biểu thức (64 – 8) × 7 có dạng 1 hiệu nhân với 1 số.

Chọn A


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

(18 × 27) : 3 = 18 × (27 : ...............)

Xem đáp án

Ta thấy biểu thức (18 × 27) : 3 có dạng 1 tích chia cho 1 số

Nên ta có (18 × 27) : 3 = 18 × (27 : 3)

Vậy số cần điền là 3

Lưu ý : Khi chia 1 tích hai thừa số cho 1 số, ta có thể lấy 1 thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận