Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Nhân với số có hai chữ số có đáp án

  • 1143 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

27 × 15 = ...............

Xem đáp án

Ta đặt tính và tính được

×271513527405

5 nhân 27 bằng 135.

1 nhân 27 bằng 27, viết lùi lại một chữ số.

Cộng hai số ở trên theo cột dọc từ phải sang trái thì được 405.

Vậy 27 × 15 = 405

Số cần điền vào ô trống là: 405.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

34 × 52 = ...............

Xem đáp án

Ta đặt tính và tính được:

  ×3452      681701768

2 nhân 34 bằng 68.

5 nhân 34 bằng 170, viết lùi lại một chữ số.

Cộng hai số ở trên theo cột dọc từ phải sang trái thì được 1768.

Vậy số cần điền vào ô trống là: 1768.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

×        1387          17          

Xem đáp án

Ta có:

×        1387          17         9709      1387       23579

7 nhân 1387 bằng 9709.

1 nhân 1387 bằng 1387, viết lùi lại một chữ số.

Cộng hai số ở trên theo cột dọc từ phải sang trái thì được 23579.

Vậy các số cần điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải là: 2, 3, 5, 7, 9


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết: y : 28 = 156

Xem đáp án

Ta có:

y : 28 = 156

y = 156 × 28

y = 4368

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y = 4368. Chọn D

Lưu ý : y cần tìm ở vị trí là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết: y : 15 = 210 

Xem đáp án

Ta có:

y : 15 = 210

y = 210 × 15

y = 3150

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y = 3150. Chọn B

Lưu ý : y cần tìm ở vị trí là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận