Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Tính chất kết hợp của phép nhân có đáp án

  • 1235 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

(9 x 4) x 3 = 4 x (9 x ...............)

Xem đáp án

Ta có: (9 x 4) x 3 = 4 x (9 x 3)

Vậy số cần điền vào ô trống là: 3

Lưu ý : (a x b) x c = b x (a x c)


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

9 x 5 x 3 x 2 = 9 x (5 x ...............) x 3

Xem đáp án

Ta có: 9 x 5 x 3 x 2 = 9 x (5 x 2) x 3

Vậy số cần điền vào ô trống là: 2

Lưu ý : a x b x c x d = a x (b x d) x c.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

(22 x 5) x 2 = 22 x (5 x ...............)

Xem đáp án

Ta có: (22 x 5) x 2 = 22 x (5 x 2)

Vậy số cần điền vào ô trống là: 2

Lưu ý : (a x b) x c = a x (b x c).


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

(4 x 8) x 5 = 8 x (4 x ...............)

Xem đáp án

Ta có: (4 x 8) x 5 = 8 x (4 x 5)

Vậy số cần điền vào ô trống là: 5

Lưu ý : (a x b) x c = b x (a x c)


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

(7 x 5) x 2 = 7 x (2 x ...............)

Xem đáp án

Ta có: (7 x 5) x 2 = 7 x (2 x 5)

Vậy số cần điền vào ô trống là: 5

Lưu ý : (a x b) x c = a x (c x b)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận