Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Luyện tập chung có đáp án

  • 1153 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Viết phép chia sau dưới dạng phân số: 42:81=........

Xem đáp án

Ta có:  42:81=4281

Lưu ý : Mọi phép chia 1 số tự nhiên cho 1 số tự nhiên khác 0 đều có thể viết dưới dạng phân số trong đó tử số là số bị chia, mẫu số là số chia


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Viết phép chia sau dưới dạng phân số: 27:58=........

Xem đáp án

Ta có  27:58=2758

Lưu ý : Mọi phép chia 1 số tự nhiên cho 1 số tự nhiên khác 0 đều có thể viết dưới dạng phân số trong đó tử số là số bị chia, mẫu số là số chia


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Phân số 4618 đọc là:

Xem đáp án

Phân số 4618 đọc là : Bốn mươi sáu phần mười tám. Chọn D

Lưu ý : Đọc tử số trước - Dấu gạch ngang đọc là "phần" - Sau đó đọc mẫu số


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Phân số 37 đọc là

Xem đáp án

Phân số 37 đọc là : Ba phần bảy. Chọn A

Lưu ý : Đọc tử số trước - Dấu gạch ngang đọc là "phần" - Sau đó đọc mẫu số


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Phân số "Chín phần hai mươi" viết là ...............

Xem đáp án

Phân số "Chín phần hai mươi" viết là 920

Lưu ý : Viết tử số ở trên dấu gạch ngang - Mẫu số ở dưới dấu gạch ngang


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận