Trắc nghiệm Biểu đồ (Trung bình)

  • 941 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Các môn thể thao khối lớp bốn tham gia:

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết ba lớp tham gia bao nhiêu môn thể thao?

Xem đáp án

Đáp án C

Nhìn vào biểu đồ ta thấy ba lớp tham gia các môn thể thao như: Bơi, bóng đá, cầu lông, chạy, bóng chuyền

Vậy đáp án đúng là: 5 môn


Câu 2:

Số sản phẩm của bốn tổ  sản xuất được trong ba tháng

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết: Tổ 3 phải sản xuất thêm ……….. sản phẩm nữa thì mới bằng số sản phẩm  tổ 4 sản xuất được

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Biểu đồ trên nói về số sản phẩm 4 tổ sản xuất được trong ba tháng

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Tổ 3 nằm ở cột thứ ba có số chỉ trên đầu cột là 4500

Nên trong ba tháng tổ 3 sản xuất được 4500 sản phẩm

Tổ 4 nằm ở cột thứ tư có số chỉ trên đầu cột là 6200

Nên trong ba tháng tổ 4 sản xuất được 6200 sản phẩm

Để tổ 3 có số sản phẩm  bằng số sản phẩm của tổ 4 sản xuất được thì tổ 3 cần sản xuất thêm số sản phẩm là:

6200 - 4500 = 1700 (sản phẩm)

Vậy số cần điền là: 1700


Câu 3:

Số thóc của bốn thôn thu hoạch được năm 2000

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết: Thôn Chàm và thôn Hạ thu hoạch được tổng số thóc là ……… tấn

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Biểu đồ trên nói về số thóc bốn thôn đã thu hoạch được vào năm 2000

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Thôn Chàm nằm ở cột thứ nhất và trên đỉnh cột ghi số thóc đã thu hoạch được của thôn Chàm là 3500 tấn

Thôn Hạ nằm ở cột thứ tư và trên đỉnh cột ghi số thóc đã thu hoạch được của thôn Hạ là 5500 tấn

Nên thôn Chàm và thôn Hạ đã thu hoạch được số tấn thóc là:

3500 + 5500 = 9000 (tấn)

Vậy số cần điền là 9000


Câu 4:

Số vải xanh và vải hồng một cửa hàng đã bán trong tháng 2

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết: Tuần 4  cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 ……….. m vải xanh

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Tuần 2 cửa hàng bán được 3 cuộn vải xanh

Tuần 4 cửa hàng  bán được 2 cuộn vải xanh

Nên tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 1 cuộn vải xanh

Mà mỗi cuộn vải xanh chỉ 500 m nên số mét vải xanh tuần 4 bán được ít hơn tuần 2 là:

500 x 1 = 500 (m)

Vậy đáp án cần điền là: 500.

Lưu ý : Đây là dạng biểu đồ hình


Câu 5:

Số vải xanh và vải hồng một cửa hàng đã bán trong tháng 2

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết: Tuần 2 và tuần 3  cửa hàng bán được…………. dm vải hồng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Tuần 2 cửa hàng bán được 3 cuộn vải hồng

Tuần 3 cửa hàng không bán được  cuộn vải hồng nào

Nên tuần 2 và tuần 3 cửa hàng bán được 3 cuộn vải hồng

Mà mỗi cuộn vải hồng chỉ 500 m nên số mét vải hồng tuần 2

và tuần 3 cửa hàng bán được là:

500 x 3 = 1500 (m)

Đổi 1500m = 15 000 dm

Vậy đáp án cần điền là: 15 000

Lưu ý : Đây là dạng biểu đồ hình


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

10 tháng trước

ly nguyen

Bình luận


Bình luận