Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 28 (có đáp án): Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

  • 652 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận