Trắc nghiệm: Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết có đáp án

  • 467 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của ngôn ngữ nói?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Điểm khác biệt rõ nhất giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói về đặc điểm diễn đạt là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Điểm khác biệt rõ nhất giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết về phương tiện vật chất là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào mang đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ viết?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Ngôn ngữ viết được sự hỗ trợ của yếu tố nào? 

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận