Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 (có đáp án): Khu vực Đông Nam Á (Phần 10)

  • 5270 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm nào dưới đây?

Xem đáp án

Giải thích: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm 1967.

Chọn: A.


Câu 2:

5 nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN là

Xem đáp án

Giải thích: 5 nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN là Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po.

Chọn: A.


Câu 3:

Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào năm nào dưới đây?

Xem đáp án

Giải thích: Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào năm 1995.

Chọn: C.


Câu 4:

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là

Xem đáp án

Giải thích: Mục tiêu tổng quát của ASEAN là Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Chọn: A.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?

Xem đáp án

Giải thích: Cơ chế hợp tác của ASEAN là: Thông qua các diễn đàn, hội nghị; Thông qua kí kết các hiệp ước; Thông qua các dự án, chương trình phát triển.

Chọn: D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận