Trắc nghiệm Địa lí 8 Bài 5 (có đáp án): Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

  • 6062 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là

Xem đáp án

Đáp án D.

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là

- Một châu lục đông dân nhất thế giới: Dân số đông nhất thế giới, luôn chiếm hơn 1/2 dân số thế giới; Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên bằng mức trung bình của thế giới nhờ thực hiện tốt chính sách dân số ở các nước đông dân.

- Dân cư thuộc nhiều chủng tộc: Phần lớn thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it (Đông Á, Bắc Á, Đông Nam Á), Ơ-rô-pê-ô-it (Tây Nam Á, Trung Á và Nam Á), ngoài ra một bộ phận nhỏ thuộc Ô-xtra-lô-it (Đông Nam Á).

- Nơi ra đời của các tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Ki-tô giáo, Hồi giáo.


Câu 2:

Quốc gia đông dân nhất châu Á là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Trung quốc là quốc gia đông dân nhất châu Á và đông nhất thế giới.


Câu 3:

Tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á giảm đáng kể là do

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Nhằm hạn chế gia tăng dân số nhiều nước ở châu Á đã thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, nhờ đó tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á giảm đáng kể.


Câu 4:

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở: Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.


Câu 5:

Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thanh Đỗ

Bình luận


Bình luận