Trắc nghiệm Địa lý 10 có Bài 13. Nước biển và đại dương có đáp án

  • 830 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dao động thuỷ triều trong tháng lớn nhất vào ngày

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dao động thuỷ triều đạt giá trị lớn nhất khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất cùng nằm trên cùng một đường thẳng (tức là ngày trăng tròn và không trăng).


Câu 2:

Sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời cùng hướng với nhau sẽ làm cho thuỷ triều

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời cùng hướng với nhau sẽ làm cho dao động thuỷ triều lớn nhất (triều cường).


Câu 3:

Trên đại Dương, các dòng biển nóng thường phát sinh ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao -> Trên đại Dương, các dòng biển nóng thường phát sinh ở khu vực xích đạo và chảy về phía hai cực.


Câu 4:

Hướng chảy của các dòng biển nóng trong đại Dương thế giới là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao.

- Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp.

- Ở vùng gió mùa hoạt động thường xuyên, xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo mùa.


Câu 5:

Ngyên nhân sinh ra các dòng biển trên các đại dương thế giới chủ yếu là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các dòng biển sinh ra chủ yếu do các loại gió thường xuyên hoặc sự chênh lệch nhiệt độ, độ muối,... giữa các vùng biển khác nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận