Đề số 1 Pháp luật với sự phát triển của công dân

  • 2512 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại sự  phát triển toàn diện của công dân.


Câu 2:

Học tập, sáng tạo và phát triển của là quyền

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Học tập, sáng tạo và phát triển của là quyền cơ bản của công dân.


Câu 3:

Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung quyền học tập của công dân.


Câu 4:

Công dân có quyền học tập không hạn chế là thể hiện nội dung của 

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có quyền học tập không hạn chế là thể hiện nội dung của quyền học tập của công dân.


Câu 5:

Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời là thể hiện nội dung của quyền nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời là thể hiện nội dung của quyền học tập của công dân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận