Trắc nghiệm Hóa 11 KNTT Bài 1: Khái niệm về cân bằng hoá học có đáp án

  • 384 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phản ứng thuận nghịch là phản ứng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.


Câu 2:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phản ứng một chiều là phản ứng xảy ra hoàn toàn.


Câu 3:

 Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là nồng độ, nhiệt độ và áp suất.


Câu 4:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biểu diễn PTHH của phản ứng thuận nghịch dùng hai nửa mũi tên 1 chiều nhau 

Ví dụ: 2SO2 + O2  2SO3.


Câu 5:

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng khi một hệ ở trạng thái cân bằng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi một hệ ở trạng thái cân bằng, nồng độ của các chất trong hệ không đổi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận