Trắc nghiệm Hóa 11 KNTT Bài 19: Dẫn xuất halogen có đáp án

  • 539 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dẫn xuất halogen được tạo thành khi nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử halogen, được dẫn xuất halogen của hydrocarbon.


Câu 2:

Chất nào dưới đây là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử halogen, được dẫn xuất halogen của hydrocarbon.

Ví dụ: C6H5– CH2– Cl,…


Câu 3:

Công thức tổng quát của dẫn xuất halogen là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức tổng quát của dẫn xuất halogen là RXn.


Câu 4:

Liên kết C-X trong phân tử dẫn xuất halogen có đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong phân tử dẫn xuất halogen, liên kết C – X phân cực về phía nguyên tử halogen.


Câu 5:

Cho các phát biểu sau về dẫn xuất halogen, phát biểu nào không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì các dẫn xuất halogen tan tốt trong các dung môi hữu cơ như hydrocarbon, ether,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận