Trắc nghiệm Hóa 11 KNTT Bài 20: Alcohol có đáp án

  • 263 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức là CnH2n+2O (n ≥ 1).


Câu 2:

Tên thay thế của C2H5OH là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tên thay thế của C2H5OH là ethanol.


Câu 3:

Bậc của alcohol được tính bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bậc của alcohol là bậc của nguyên tử carbon liên kết với nhóm hydroxy.


Câu 4:

Hai alcohol nào sau đây cùng bậc

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bậc của alcohol là bậc của nguyên tử carbon liên kết với nhóm hydroxy.

Ví dụ: Alcohol bậc I là propan-1-ol và phenyletan-1-ol.


Câu 5:

Trong phân tử alcohol, các liên kết O-H và C-O có đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong phân tử alcohol, các liên kết O-H và C-O Đều phân cực về phía nguyên tử oxygen do oxygen có độ âm điện lớn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận