Trắc nghiệm Hóa 11 KNTT Bài 23: Hợp chất carbonyl có đáp án

  • 427 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hợp chất carbonyl là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hợp chất carbonyl là các hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức carbonyl (>C=O).


Câu 2:

Liên kết đôi C=O có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Liên kết đôi C=O phân cực về phía nguyên tử oxygen.


Câu 3:

Aldehyde là hợp chất hữu cơ có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Aldehyde là hợp chất hữu cơ có nhóm -CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen.


Câu 4:

Cho các công thức cấu tạo không phải của aldehyde là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì aldehyde là hợp chất hữu cơ có nhóm -CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen.

Ví dụ: H-CH=O, O = CH - CH = O, CH3- CH = O…


Câu 5:

Ketone là hợp chất hữu cơ có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ketone là hợp chất hữu cơ có nhóm -CO liên kết với hai gốc hydrocarbon.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận