Trắc nghiệm Hóa 11 KNTT Bài 24: Carboxylic acid có đáp án

  • 202 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Carboxylic acid là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Carboxylic acid là các hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -COOH liên kết với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen.


Câu 2:

Nhóm carboxyl gồm có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhóm carboxyl gồm có nhóm hydroxy liên kết với nhóm carbonyl.


Câu 3:

Acid có trong nọc kiến là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Acid có trong nọc kiến là formic acid.


Câu 4:

Acid có trong giấm ăn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Acid có trong giấm ăn là acetic acid.


Câu 5:

Công thức chung của carboxylic acid đơn chức là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức chung của carboxylic acid đơn chức là R-COOH.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận