Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án

  • 70 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Công thức phân tử cho ta biết

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Công thức phân tử cho ta biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.


Câu 2:

Công thức đơn giản nhất (CTĐGN) cho ta biết

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức đơn giản nhất (CTĐGN) cho ta biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.


Câu 3:

Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ethane-1,2-diol (C2H6O2) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ethane-1,2-diol (C2H6O2) là CH3O.


Câu 4:

Glucose là hợp chất hữu cơ có nhiều trong các loại quả chín, đặc biệt là quả nho. Công thức phân tử của glucose là C6H12O6. Công thức đơn giản nhất của glucose là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức đơn giản nhất của glucose là CH2O.


Câu 5:

Chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Công thức phân tử của X có thể là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức phân tử của X có thể là C2H4O2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận