Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ có đáp án

  • 136 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong thành phần của hợp chất hữu cơ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong thành phần của hợp chất hữu cơ luôn có C, thường có H và O.


Câu 2:

Trong các hợp chất sau, chất nào hợp chất hữu cơ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hợp chất hữu cơ là CH3COONa.

Đáp án A, C, D sai vì là các hợp chất vô cơ.


Câu 3:

Trong các hợp chất sau, chất nào không phải là hợp chất hữu cơ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hợp chất hữu cơ là acetic acid (CH3COOH), urea (CO(NH2)2), ethanol(C2H5OH),…


Câu 4:

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hợp chất hữu cơCH3Cl, C6H5Br.


Câu 5:

Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hydrocarbon là những chất được tạo thành chỉ từ hai nguyên tố carbon và hydrogen

Ví dụ: C6H6,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận