Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Một số hợp chất của nitrogen với oxygen có đáp án

  • 56 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nitrogen monoxide là tên gọi của oxide nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nitrogen monoxide là tên gọi của oxide NO.


Câu 2:

Nitrogen dioxide là tên gọi của oxide nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nitrogen dioxide là tên gọi của oxide NO2.


Câu 3:

Tác nhân chính gây ra hiện tượng mưa acid là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tác nhân chính gây ra hiện tượng mưa acid là NOx, SO2.


Câu 4:

Mưa acid là hiện tượng tượng nước mưa có pH như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mưa acid là hiện tượng tượng nước mưa có giá trị pH dưới 5,6.


Câu 5:

Trong phân tử HNO3, nguyên tử N có số oxi hóa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong phân tử HNO3, nguyên tử N có số oxi hóa là + 5.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận