Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT NiAmmonia - Muối anmoniumtrogen có đáp án

  • 56 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Dạng hình học của phân tử ammonia là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phân tử ammonia được tạo bởi một nguyên tử nitrogen liên kết với ba nguyên tử hydrogen và có dạng hình học là chóp tam giác.


Câu 2:

Trong ammonia, nitrogen có số oxi hóa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong ammonia, nitrogen có số oxi hóa là – 3.


Câu 3:

Tính chất hóa học của NH3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tính chất hóa học của NH3 tính base, tính khử.                               


Câu 4:

Dung dịch NH3 phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

NH3 + HCl → NH4Cl


Câu 5:

Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành màu xanh vì dung dịch NH3 có môi trường base yếu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận