Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Ôn tập chương 3 có đáp án

  • 69 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của carbon (trừ CO, CO2, muối carbonate, hợp chất xyanide, các carbide,…).


Câu 2:

Trong các hợp chất sau, chất nào không phải là hợp chất hữu cơ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hợp chất hữu cơ là: CH3COONa, CH3Cl, C6H5NH2.


Câu 3:

Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hydrocarbon là những chất được có thành phần nguyên tố chỉ từ carbon và hydrogen.

Ví dụ: CH4,…


Câu 4:

Trong các hợp chất sau, chất nào là dẫn xuất của hydrocarbon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dẫn xuất của hydrocarbon có thành phần nguyên tố gồm C, H và một số nguyên tố khác như O, Cl, N, …

Ví dụ: CH3NH2,…


Câu 5:

Nhóm chức – CHO là của hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhóm chức – CHO là của hợp chất aldehyde.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận