Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Ôn tập chương 4 có đáp án

  • 458 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây không phải là hydrocarbon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hydrocarbon là những hợp chất có thành phần chỉ từ hai nguyên tố carbon và hydrogen.

Ví dụ: CH3 – CH3, CH2 = CH2, CH ≡ CH.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n+2.


Câu 3:

Công thức cấu tạo của 3-methylbut-1-yne là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức cấu tạo của 3-methylbut-1-yne là (CH3)2CH-C≡CH.


Câu 4:

Hợp chất X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với chlorine (có chiếu sáng) tạo được bốn dẫn xuất thế monochloro. X là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì khi tác dụng với chlorine (có chiếu sáng) tạo được bốn dẫn xuất thế monochloro nên X có công thức cấu tạo là CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3

Tên gọi của X là isopentane.


Câu 5:

Chất lỏng X có khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO4, ở điều kiện thường. X là chất nào trong các chất sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Styrene có khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO4, ở điều kiện thường vì có nhóm – CH = CH2 ngoài vòng benzene.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận