Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Sulfur và sulfur dioxide có đáp án

  • 117 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí của sulfur?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tính chất vật lí của sulfur: Ở điều kiện thường, sulfur có màu vàng, ở thể rắn, không tan trong nước, ít tan trong alcohol,…

Câu 2:

Cho các phản ứng sau:

(a) S + O2 SO2

(b) Hg + S HgS

(c) S + 6HNO3 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

(d) Fe + S FeS

Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sulfur đóng vai trò là chất khử trong phản ứng (a), (c).


Câu 3:

Sulfur dioxide có tính chất hóa học gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sulfur dioxide vừa có tính khử và vừa có tính oxi hoá.


Câu 4:

Sulfur trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sulfur dioxide vừa có tính khử và vừa có tính oxi hoá.


Câu 5:

SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.

SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với A. H2S (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận