Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Sulfuric acid và muối sulfate có đáp án

  • 51 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, người ta dùng cách nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, người ta dùng cách rót từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào nước, khuấy đều.


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì khi pha loãng sulfuric acid chỉ được cho từ từ acid vào nước và tuyệt đối không làm ngược lại.


Câu 3:

Để pha loãng H­2SO4 đặc cách làm nào sau đây đúng?

Để pha loãng H¬2SO4 đặc cách làm nào sau đây đúng A. cách 1 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, người ta dùng cách rót từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào nước, khuấy đều.


Câu 4:

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các kim loại thuộc dãy nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các kim loại thuộc dãy Mg, Al.

A sai vì Cu không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.

B sai vì Ag không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.

D sai vì Au, Pt không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.


Câu 5:

Dung dịch sulfuric acid loãng tác dụng được với 2 chất trong dãy nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dung dịch sulfuric acid loãng tác dụng được với 2 chất Fe và Fe(OH)3

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận