Trắc nghiệm: Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX có đáp án

  • 446 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (văn học trung đại) gồm những thành phần văn học:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Cảm hứng nhân đạo được thể hiện ở?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Nhận định nào không đúng khi nói về tình hình lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Nội dung chính của văn học Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV là?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Nội dung chính của văn học Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII là?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận