Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 14 (có đáp án): Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (P2)

  • 17608 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Cơ sở hình thành nhà nước Lâm Ấp - Champa là

Xem đáp án

Đáp án C

Cơ sở hình thành nhà nước Lâm Ấp - Champa là văn hóa Sa Huỳnh.


Câu 2:

Nước Lâm Ấp - Champa được hình thành vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Nước Lâm Ấp - Champa được hình thành từ thế kỉ II, sau thắng lợi của khởi nghĩa của Khu Liên.


Câu 3:

Người có công lập nước Lâm Ấp là

Xem đáp án

Đáp án D

Người có công lập nước Lâm Ấp là Khu Liên.


Câu 4:

Kinh đô ban đầu của Champa là

Xem đáp án

Đáp án A

Kinh đô ban đầu của Champa là Sinhapura.


Câu 5:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa là

Xem đáp án

Đáp án B

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa là nông nghiệp trồng lúa nước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận